برای دریافت و دانلود هریک از جزوه ها برای لینک مربوطه کلیک نمایید

 

 

جزوه آموزشی پرورش قارچ خوراکی آموزشگاه سپیدار

 

جزوه آموزشی پرورش زعفران آموزشگاه سپیدار

 

جزوه پداگوژی