دپارتمان مدیریت و بازرگانی

آموزش پداگوژی در تبریز

دپارتمان فنی و مهارتی

آموزش تعمیر برد در تبریز

دپارتمان فنی و مهارتی

آموزش تعمیرات پکیج در تبریز

دپارتمان فنی و مهارتی

آموزش تعمیرات موبایل در تبریز

دپارتمان مدیریت و بازرگانی

آموزش حسابداری در تبریز

دپارتمان هنری (طراحی-عکاسی)

آموزش طرحی لباس در تبریز

دپارتمان هنری (طراحی-عکاسی)

آموزش عکاسی در تبریز